Oświadczenie w sprawie dostępności

Estrada Rzeszowska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie, o którym mowa, ma zastosowanie do strony internetowej www.estrada.rzeszow.pl.

Data publikacji oświadczenia: 2020-07-29
Data aktualizacji oświadczenia: 2022-30-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ewentualne problemy z dostępnością strony internetowej mogą wynikać z:

  1. braku informacji o rozmiarach plików do pobrania – redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować wszystkie informacje,
  2. braku podpisanych niektórych obrazków – redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować wszystkie informacje,
  3. zamieszczenia adresów stron internetowych bez stosownego podpisu – redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować wszystkie informacje.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekretariat Estrady Rzeszowskiej pod adresem e-mail sekretariat@estrada.rzeszow.pl lub pod numerem telefonu 17 853 80 04. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności należy składać do Sekretariatu Estrady Rzeszowskiej pod adresem e-mail sekretariat@estrada.rzeszow.pl lub pod numerem telefonu 17 853 80 04.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Schody do budynku oraz  wewnątrz budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chciałaby wejść na któreś z pięter, może wezwać pracownika biura, dzwoniąc pod numer tel. 178538004.

Toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.